Summer 2014      China   Suzhou  Nanjing   Hangzhou   Shanghai    Germany Berlin    Denmark